Farské oznamy – 2. veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA –

Nedeľa Božieho milosrdenstva

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 25.04. Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
UT 26.04. Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
ST 27.04. Streda po 2. veľkonočnej nedeli
ŠT 28.04. Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza, ľub. spomienka
PI 29.04. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
SO 30.04. Sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka
NE 01.05. TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Dnes slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes nábožne uctí verejne vystavený obraz Božieho milosrdenstva, môže za obvyklých podmienok získať pre seba alebo pre duše v očistci úplné odpustky. Potrebné je byť vyspovedaný, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.
 • Dnes vás srdečne pozývame na spoločnú modlitbu korunky k Božiemu milosrdenstvu15. hod. v našom farskom kostole.
 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI 7.00, 12.00 a 18.00
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou sv. omšou.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 hod. bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19. hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Opäť je možné si nahlasovať úmysly sv. omší na mesiac jún. Nahlasovať si ich môžete počas úradných hodín. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne na 2 sväté omše na konkrétny termín, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel v katedrále na konkrétny termín.
 • Na budúcu sobotu večer pozývame všetky deti i rodičov na svätú omšu o 18.00 hod. vo farskom kostole. Sv. omša bude s príhovorom zvlášť určeným pre deti a ich rodičov. po večernej svätej omši bude o 19. vo farskom kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí. Prosíme vás, aby na stretnutie s dieťaťom prišiel vždy aspoň jeden z rodičov.
 • Od budúcej nedele začíname sláviť mesiac máj, ktorý je zvlášť zasvätený Panne Márii. Preto sa budeme po všetkých svätých omšiach modliť májovú pobožnosť.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu katedrály.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  Za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu, tak ako každý mesiac, pán dekan v prvú sobotu v mesiaci obetuje rannú svätú omšu.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva vo farnosti Gbeľany si chcú vyslúžiť Samuel Stankovič pochádzajúci z farnosti Ušovce Martina Ďurčíková pochádzajúca z farnosti Žilina – mesto. Kto z vás by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech ju láskavo nahlási v kancelárii farského úradu.
 • Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania vrámci 2. kola súťaže pastoračných projektov. Počas pôstneho obdobia sa mohli predkladať pastoračné projekty farského i celodiecézneho charakteru. Po formálnom a obsahovom vyhodnotení predložených projektov sa pristúpilo k hlasovaniu verejnosti. Hlasovanie začína 24. apríla a končí 8. mája 2022. Viac o súťaži, hlasovaní nájdete na webovej stránke www.cestaobnovy.sk.
 • Formácia akolytov v Žilinskej diecéze:
  Diecézna liturgická komisia otvára nový kurz formácie akolytov Žilinskej diecézy, ktorá je určená pre mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania, ktorí by mali záujem o trvalú službu akolytátu. Formácia bude prebiehať v Diecéznom centre v Žiline od mája 2022 do februára 2023 raz mesačne (s výnimkou letných prázdnin) v niektorú sobotu. Prvé stretnutie bude 21. mája 2022. Podmienkou prijatia je vek aspoň 30 rokov, minimálne 3 roky aktívnej služby pri rozdávaní sv. prijímania a odporúčanie miestneho farára. Prihlásiť sa môžete na: liturgicka.komisia@dcza.sk do 15. mája 2022. V emaile prosíme uviesť telefonický a emailový kontakt, názov farnosti a meno farára, ktorý dá odporúčanie.
 • Formačné stretnutie organistov a chrámových hudobníkov:
  Diecézna liturgická komisia pozýva všetkých organistov, chrámových hudobníkov a spevákov na formačné stretnutie do Diecézneho centra v Žiline, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. júna 2022 s témou „Nová tvorba liturgických spevov a jej použitie v praxi“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na: liturgicka.komisia@dcza.sk do 10. júna 2022. V emaile prosíme uviesť telefonický a emailový kontakt a názov farnosti. Účastnícky poplatok je 5 eur.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia
 • Konferencia biskupov Slovenska (KBS) nám posiela ešte nasledujúci oznam:
  Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.