Farské oznamy – 33. nedeľa Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

 Liturgický kalendár:

PO 14.11. Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období
UT 15.11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
ST 16.11. Streda 33. týždňa v Cezročnom období
ŠT 17.11. Sv. Alžbety uhorskej, rehoľníčky, spomienka
PI 18.11. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľub. spomienka
SO 19.11. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
NE 20.11. 34. NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ
Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

 Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PIA (okrem štvrtka) 7.00, 12.00 a 18.00

  ŠT, SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15

  Vo štvrtok svätá omša o 12.00 nebude.

 • Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom kostole od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu spovedáme pred rannou a večernou svätou omšou.
 • Farská kancelária je otvorená nasledovne: v pondelok od 9.30 do 11.00 a od 15.30 do 17.00. V stredu a v piatok od 9.30 do 11.00.
 • V stredu bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou začínať až o 11.00 hod., keďže je predtým v katedrále iný duchovný program.
 • Vo štvrtok večer o 19.00 hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetky deti i rodičov na svätú omšu o 9.00 vo farskom kostole. Svätá omša bude s príhovorom zvlášť určeným pre deti.
 • Na budúcu nedeľu sa bude vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou oltárnou konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Na získanie úplných odpustkov je potrebné sa zúčastniť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. Túto modlitbu sa spoločne pomodlíme pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou oltárnou na záver svätej omše.
 • V sobotu 11. 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv. „Kráľovského dňa“. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie nájdete na FB, IG a na www.mladez.dcza.sk.
 • Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline vás pozýva v piatok 25. novembra 2022 na Deň otvorených dverí, počas ktorého budú všetkým záujemcom poskytnuté informácie o štúdiu v osemročnej a štvorročnej forme gymnázia, o školských a mimoškolských aktivitách školy, školskej jedálni, školskom internáte a školskej klubovni. Tiež budú predstavené kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024. Súčasťou programu bude aj prehliadky školy, prezentácia vyučovacích predmetov a divadelné predstavenie zo života sv. Františka z Assisi v podaní žiakov školy. Bližšie informácie o škole nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na www.gsf.sk.
 • Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline vás srdečne Vás pozýva na Deň otvorených dverí vo štvrtok 24. novembra 2022. Vstup bude o desiatej hodine v budove školy Na Závaží 2, v Žiline. Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a oboznámiť sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole. Pre záujemcov sú pripravené otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach. Bližšie informácie nájdete na plagáte nástenke pred kostolom alebo na www.sskp.sk.
 • Diecézna charita v Žiline dáva do pozornosti voľné pracovné miesta. Viac nájdete na nástenke pred kostolom alebo na www.charitaza.sk.
 • Diecézny katechetický úrad otvára v Žiline kurz Náboženstvo pre dospelýc Projekt je určený pre dospelých, ktorí chcú oživiť a prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Kurz tvorí desať tém, rozložených do piatich stretnutí, prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej. Vstup na vyučovanie je voľný, no pre prihlásených sú k dispozícii aj študijné materiály, jednoduché domáce úlohy a na záver aj vysvedčenie. V Žiline kurz prebieha v kostole na Hájiku vždy v pondelok večer od 18:00. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke www.dkuza.sk
 • Dávame vám do pozornosti duchovnú obnovu pre rozvedených s názvom rozVEDENÍ k BOHU, ktorása uskutoční 2. – 4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
 v modlitbách Vaši duchovní otcovia