Príprava na sv. prijímanie

Sv. prijímanie: šk. rok 2018/2019

Vyzdvihnúť DVD resp. USB zo slávnosti sv. prijímania si môžete v kancelárii farského úradu v hodinách pre verejnosť.

Tí, ktorí ste si zaplatili link, pošlite nám e-mail a my vám spätne pošleme link na stiahnutie.

●Slávnosť sv. prijímania: sobota 

● Sviatosť zmierenia detí: piatok 

Preverenie vedomostí detí a rodičov bude

Príprava:

  1. preberanie tém v rodine a vypracovanie pracovných listov
  2. Nedeľné a sviatočné omše
  3. Prípravné stretnutia vo farnosti
  4. vyučovanie náboženstva v škole

Technické záležitosti, ako oblečenie – spoločné, výzdoba, foto, príp. kamera a podobne bude záležať na vašej dohode. My sa budeme snažiť o duchovný priebeh, na vás, milí rodičia sú technické záležitosti.


 

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ ZMIERENIA A
NA 1. SV. PRIJÍMANIE
Šk. rok 2018/2019

PSP-deti

PSP-rodicia

schéma:

 O čom je kresťanstvo?

Boh žije v Nebi ako Rodina Troch osôb – Otca, Syna a Ducha Svätého. Tieto tri osoby žijú ako tí najlepší druhovia a priatelia a sú si tak blízki, že dohromady nie sú tromi bohmi, ale len jedným Bohom. Spoločne im preto hovoríme Trojjediný Boh, či Najsvätejšia Trojica.

Boh nás stvoril na to, aby sme s Ním mohli žiť v Nebi tento skvelý život, ktorý žije On sám v Trojici.

Preto prišiel medzi nás Boh Syn, Druhý z najsvätejšej Trojice, aby nás pozval do Neba a zaviedol nás tam. Žil medzi nami ako človek, rovnaký, ako ktokoľvek z nás. Volal sa Ježiš Kristus.

Aby to uskutočnil, urobil štyri veci:

· OHLASOVAL a oznamoval všetkým ľuďom toto pozvanie od Boha;

· UČIL nás, čo musíme urobiť, aby sme mohli v Nebi s Bohom žiť;

· ZALOŽIL Katolícku Cirkev, v ktorej sa môžeme tomuto všetkému naučiť;

· DAROVAL svojej Katolíckej Cirkvi sviatosti – mocné dary, ktoré nám dávajú silu Nebo skutočne aj dosiahnuť a splniť všetko, čo je na to potrebné.

 Čo musím urobiť, aby som s Bohom mohol žiť v Nebi?

Kým žijem v hriechu, nemôžem žiť s Bohom v Nebi, lebo v Nebi žiaden hriech nie je a ani byť nemôže.

HRIECH je to, keď nežijem a nekonám tak, ako Boh.

· Ťažký (smrteľný) hriech znamená, že zrádzam priateľstvo s Ježišom a uprednostňujem pred Ním niečo iné. Navonok sa to prejaví tak, že nežijem podľa Jeho slov, ani podľa Božích prikázaní a hoci viem, že je to hriech, rozhodnem sa ho konať.

· Ľahký hriech neničí moje priateľstvo s Ježišom. Spočíva v tom, že hoci sa snažím najlepšie ako viem, z nejakých dôvodov sa mi nepodarí žiť a konať úplne podľa vzoru a slov Ježiša Krista.

Kedykoľvek konám hriech – čiže nežijem Boží život a nekonám Božie skutky – vzďaľujem sa od Boha i od Neba i od Katolíckej Cirkvi.

Ak chcem žiť s Bohom v Nebi, musím preto najprv ZANECHAŤ hriech. To znamená:

· PRIZNAŤ si ho: „Som hriešnik!“ – a nevyhovárať sa, nevykrúcať, neospravedlňovať,…

· ZANECHAŤ ho, čiže všetko zlo, ktoré odporuje prikázaniam Boha;

  Potom sa musím od Ježiša NAUČIŤ:

· ŽIŤ nebeským životom (tak, ako ho žije v Nebi Trojjediný Boh a ako ho žil na zemi Boh Syn, keď sa stal človekom Ježišom Kristom);

· KONAŤ Božie skutky (tak, ako ich na zemi konal Boh Ježiš Kristus).

Aby som to dokázal, musím pravidelne čerpať silu zo sviatostí, obzvlášť z častého a pravidelného svätého prijímania pri svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok, ale, ak sa mi dá, aj cez týždeň a z pravidelného pristupovania ku svätej spovedi.

Čo budem konať pri Prvom svätom prijímaní?

· Budem skladať krstný sľub

· ktorým sa prihlásim k životu s Ježišom v Jeho Cirkvi.

· Na znak toho pristúpim ku svätej spovedi,

· aby som toto všetko mohol zavŕšiť vo sviatosti Eucharistie – sv. omši so svätým prijímaním.

Čo znamená zložiť krstný sľub?

Krstným sľubom uzatváram s Pánom Ježišom ZMLUVU O PRIATEĽSTVE. Zaväzujem sa v nej, že:

· Tak ako Pán Ježiš pred všetkým uprednostnil mňa a radšej zomrel, než by ma opustil, aj ja UPREDNOSTNÍM SVOJHO PRIATEĽA PÁNA JEŽIŠA pred všetkým ostatným v mojom živote.

· Preto sa ZRIEKNEM HRIECHU: už nikdy viac nebudem konať nič, čo je hriechom. Odnaučím sa po hriechu aj túžiť, takže ma už vôbec nebude zaujímať ani lákať! A už nikdy nebudem načúvať Diablovi – Nepriateľovi Boha i ľudí – ktorý by bol rád, aby som hrešil a nedostal sa nikdy do Neba a skončil navždy v biede Pekla ako jeho, Satanov otrok.

· Budem VERIŤ a prijímať všetko, čo mi Ježiš hovorí, čomu ma učí a kam ma pozýva.

· PRIHLÁSIM sa do Katolíckej Cirkvi, aby som sa v nej učil nebeskému životu, žil v nej s Ježišom a ostatnými bratmi a sestrami katolíkmi a členmi Ježišovej Božej Rodiny Cirkvi a spolu s nimi napredoval smerom do Neba, až kým ho úplne nedosiahnem.

· BUDEM ŽIŤ A KONAŤ ako žiak a priateľ Ježiša Krista, ako „Dieťa Svetla“ Božieho.

· BUDEM PRAVIDELNE ČERPAŤ SILU z liturgie (napríklad sv. omša) a sviatostí Cirkvi, obzvlášť z pravidelného svätého prijímania (aspoň každú nedeľu) a pravidelnej svätej spovede (aspoň raz do mesiaca).

Čo je to svätá spoveď a čo v nej musím vykonať?

Sviatosť pokánia je mocný dar, ktorý nám umožňuje: získať od Boha odpustenie hriechov, ktorými sme Ho zneuctili; zmieriť sa s Ježišom Kristom i s Jeho Katolíckou Cirkvou; získať Božiu silu uzdraviť sa z hriechu a úplne ho zanechať. Na spoveď idem vždy na Veľkú noc; vždy keď zradím Ježiša Krista, môjho Priateľa, ťažkým hriechom a zničím tak naše priateľstvo; a najlepšie pravidelne raz do mesiaca, kedy sa nielen vyspovedám, ale aj poradím s kňazom o tom, ako najlepšie svoje hriechy zanechať a ako najlepšie žiť nový život s Ježišom.

Aby som sa platne vyspovedal:

1. Najprv spoznám s pomocou spovedného zrkadla svoje hriechy!

2. Musí mi ich byť naozaj a úprimne ľúto!

3. Musím si v sebe vzbudiť skutočný úmysel viac ich už nikdy viac neurobiť – nech to stojí, čo to stojí!

4. Potom príde na rad spoveď, v ktorej hriechy vyznám a prijmem odpustenie.

5. Nakoniec vykonám skutok pokánia, ktorý mi kňaz v spovedi určil a napravím spôsobenú škodu.

Čo je to Eucharistia, svätá omša a sväté prijímanie?

Pri Poslednej večeri Ježiš, prv než ho zajali a umučili na kríži, založil slávnosť určenú iba Jeho oddaným priateľom, nikto iný sa jej zúčastniť nesmie. Volá sa svätá omša. Z Ježišovho poverenia a v Ježišovom Mene ju slávia po celom svete biskupi a kňazi. Svätá omša je SPRÍTOMNENÍM Ježišovej obety na kríži, počas nej sa všetci, ktorí na nej sme, stávame prítomní na Ježišovej Poslednej večeri s apoštolmi – a Ježišova Posledná večera sa stáva prítomnou v našom kostole.

Vo svätej omši sa obetovaný chlieb premieňa na skutočné Ježišovo Telo a obetované víno na skutočnú Ježišovu Krv. Sám Ježiš je tak pri omši telesne prítomný v spôsoboch (čiže podobe) chleba a vína. Hovoríme tomu PREPODSTATNENIE: chlieb i víno už viac nie sú chlebom ani vínom, ale stali sa Živým Ježišom Kristom (zmenila sa ich podstata), ale pritom si stále ponechali vonkajšie znaky a podobu chleba a vína: chuť, farbu, tvar, vôňu,…

Tomuto Ježišovi, ktorý je takto prítomný medzi nami, hovoríme EUCHARISTIA. Vrcholom svätej omše je sväté prijímanie – COMMUNIO (komúnio) s Ježišom. Značí to, že vo svätom prijímaní Ježiš v podobe Eucharistie prichádza ku každému z nás, aby sa nám úplne a celý daroval a už navždy celý patril nám a bol našim najvernejším priateľom, až na smrť. A my Ho prijímame rovnakým spôsobom: že sa Mu úplne a celí darujeme, aby sme už navždy patrili Jemu, aby sme boli Jeho najvernejší priatelia a radšej zomreli, než by sme Ho zarmútili, sklamali, zradili, či opustili. Ak by sme tak neurobili, neprijali by sme Ježiša, aj keby sme Chlieb-Eucharistiu ústami prijali a prehltli.

 

Čo znamená žiť ako dieťa Svetla a slúžiť Ježišovi v Cirkvi?

Ježiš Kristus prišiel na svet zhromaždiť všetkých ľudí do svojej rodiny, ktorou je Cirkev. Prijať toto Ježišovo pozvanie znamená tri veci:

1. Stať sa Ježišovým priateľom a učiť sa od Neho žiť tak, aby som sa páčil Ježišovi a aby mal zo mňa radosť aj Boh Otec i Boh Duch Svätý v Nebi.

2. Stať sa priateľom a bratom všetkých členov Cirkvi a učiť sa s nimi žiť ako tá najlepšia rodina, ako tí najskvelejší priatelia, ako tí najlepší a najoddanejší priatelia – pretože presne toto a nič iné Cirkev je a ak by som toto nežil, stále by som nepatril do Ježišovej Rodiny, Cirkvi.

3. Urobiť všetko pre to a vynaložiť všetky svoje sily na to, aby sa členmi tejto rodiny a našimi bratmi a sestrami stali všetci ľudia všade na svete. Toto posledné je totiž Ježišovou prácou a túžbou. Na tomto pracoval, kým bol na Zemi ako človek, na tomto pracuje aj dnes prostredníctvom Ducha Svätého, ktorého nám v Cirkvi daroval. Kvôli tomu nám odovzdal Božie slovo a ustanovil v Cirkvi apoštolský úrad. Kvôli tomu nám daroval obrovský a mocný dar sviatostí a obzvlášť Eucharistie. Kvôli tejto jednej veci sa nechal aj pribiť na kríž a sám seba obetoval pre to, aby všetci ľudia mohli žiť v Božej rodine šťastne, radostne a dokonca naveky v Nebi. Ako by sme mohli byť priateľmi Ježiša Krista a hlásiť sa k Nemu, ak by sme v sebe nemali rovnakú túžbu po tom istom a ak by sme rovnako odhodlane nevložili všetky svoje sily a schopnosti do jej naplnenia? To by nešlo, že?

Ako môžem slúžiť Ježišovi v Cirkvi?

· VŠEOBECNE tým, že vždy, všade a vo všetkom usilujem o naplnenie Ježišovej túžby: aby sme v Cirkvi všetci boli najlepšími možnými priateľmi a bratmi a sestrami; a aby sa členmi Cirkvi stali všetci ľudia všetkých čias a všetkých národov, obzvlášť tí, s ktorými žijem. A, samozrejme, budem sa učiť, ako to robiť správne a budem v tomto umení stále viac vzrastať

· KONKRÉTNE – v Cirkvi, ako v každej dobrej rodine, si delíme medzi sebou prácu a služby a slúžime si a pomáhame tak aj navzájom: farár káže a vysluhuje sviatosti a slávi svätú omšu; miništranti miništrujú, spevokol spieva, organista hrá, lektori čítajú v kostole Božie slovo a vyučujú ho ľudí, žalmisti spievajú žalmy, kostolník sa stará o Boží chrám a aby bolo všetko riadne pripravené, evanjelizátori ohlasujú Krista na evanjelizačných akciách, katechéti vyučujú o Kristovi (aj v škole) a poučujú ľudí o Pánu Bohu a živote s Ním, animátori vedú malé spoločenstvá, členovia charity sa starajú o ľudí, ktorí sú slabí, chorí, chudobní a v núdzi, farská pastoračná rada vo dne v noci uvažuje, ako čo najlepšie toto poslanie konať a farská ekonomická rada zase o tom, ako naň čo najlepšie využiť farský majetok a peniaze… Aj Ty si určite nájdeš vo farnosti nejakú podobnú službu, aby si sa do nej naplno začlenil!

Vedomostné minimum

1. Kto je Boh? Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude.

2. Koľko Bohov existuje? Existuje len jeden-jediný Boh.

3. Je Boh len jednou osobou? Boh nie je jednou osobou, ale tromi osobami, ktoré ale nie sú tromi bohmi, ale spolu len jedným Bohom.

4. Ako sa tieto osoby volajú? Prvú Božskú Osobu voláme OTEC. Druhú Božskú Osobu voláme SYN. Tretiu Božskú Osobu voláme DUCH SVÄTÝ. Spolu ich voláme NAJSVÄTEJŠIA TROJICA, alebo TROJJEDINÝ BOH.

5. Ako sa tieto osoby k sebe správajú? Správajú sa voči sebe ako tí najlepší priatelia, majú sa radi tak, ako je to len možné, dokonale si rozumejú a sú vo všetkom úplne zajedno.

6. Ako znázorňujeme OTCA a prečo tak? BOHA OTCA zobrazujeme ako úctyhodného starého muža, aby sme vyjadrili Jeho veľkú moc i to, že je večný – nemá začiatok, nemá koniec, vždy bol, vždy bude, je večný. Označujeme Ho aj za STVORITEĽA sveta, lebo On stvoril všetko čo existuje – aj mňa, Vás, Vašich rodičov, bračekov a sestričky…

7. Ako znázorňujeme SYNA a prečo tak? BOH SYN kedysi, pred 2000 rokmi, žil na zemi ako človek, ako jeden z nás. Preto Ho aj zobrazujeme v tej podobe, v akej na zemi žil, ako mladého muža. Často má v ruke kríž ako znak obety, ktorou nás zachránil. Označujeme Ho aj za SPASITEĽA, čiže ZÁCHRANCU, lebo nás zachránil z pohromy hriechov. Voláme Ho aj VYKUPITEĽOM, lebo nám všetkým otvoril bránu do Neba a daroval nám možnosť žiť nebeským životom.

8. Ako znázorňujeme DUCHA a prečo tak? DUCHA SVÄTÉHO znázorňujeme zvyčajne ako bielu žiariacu holubicu, lebo v takejto podobe sa zjavil, keď pred 2000 rokmi zostúpil na Pána Ježiša Krista. Znázorňujeme ho aj ako Plameň, lebo v tej podobe zase v tom istom čase zostúpil na Ježišových žiakov a nasledovníkov, apoštolov. Označujeme Ho aj za POSVÄTITEĽA, UČITEĽA a UTEŠITEĽA. Prichádza totiž aj k nám, aby – keď ho prijmeme – nás ako priateľ vyučoval a viedol do Neba.

9. Odkedy je a dokedy bude Boh? Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho nestvoril ani nezrodil, je večný.

10. Kde je Boh? Boh je prítomný všade: na nebi, na zemi a na každom mieste.

11. Môžeme Boha v pozemskom živote uvidieť svojimi očami? Boha v pozemskom živote nevidíme, lebo je čistý duch. Napriek tomu ale o ňom vieme, lebo sa nám dal poznať a dokonca s ním môžeme aj skutočne žiť!

12. Čo všetko Boh vie? Boh má všetky poznatky a vedomosti, aké len jestvujú. Vie aj všetko, čo bolo, čo je a čo bude; ba i to vie, čo si myslíme či potajomky robíme. Boh je vševediaci, čiže všetko-vediaci.

13. Čo všetko môže (dokáže) Boh urobiť? Boh môže urobiť všetko, čo len chce. Boh je všemohúci.

14. Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? Pozýva nás Boh k niečomu? Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a radosti a nikdy nezomreli.

15. Kto nám priniesol toto pozvanie od Boha? Toto pozvanie nám priniesol SYN, Druhý z Najsvätejšej Trojice, ktorý sa kvôli tomu stal človekom rovnakým ako my a žil s nami tu, na zemi.

16. Ako sa SYN volal, keď žil s nami na zemi? Volal sa JEŽIŠ KRISTUS.

17. Čo musíme urobiť, aby sme Božie pozvanie prijali? Musíme sa od Ježiša naučiť žiť podľa vzoru najsvätejšej Trojice ako tí najlepší možní priatelia s Bohom i navzájom a vo všetkom sa tak podobať Ježišovi. Bez toho s Trojjediným Bohom žiť nedokážeme.

18. Kde sa pripravujeme na život s Bohom? Na život s Bohom sa pripravujeme v Katolíckej Cirkvi, ktorú práve na to založil Ježiš Kristus a v ktorej sme zhromaždení tí, ktorí sme Mu uverili.

19. Čo je to Nebo? Nebom označujeme „miesto“, kde žije Boh v Trojici. Nebom označujeme aj to, keď prijmeme Božie pozvanie a skutočne a naveky žijeme s Bohom v Trojici, šťastní a plní radosti. Hoci niečo z Neba žijeme už tu, na zemi, naplno v Nebi budeme až vtedy, keď z tejto zeme odídeme k nášmu Bohu.

20. Kto sú to svätí? Titulom „svätý/svätá“ označujeme tých ľudí, ktorí už s Bohom v nebi žijú.

21. Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej zemi ako človek? Boží Syn sa na našej zemi narodil ako človek v mestečku, ktoré sa dodnes volá Betlehem.

22. Kto je Ježišovým otcom, Jeho matkou a Jeho vychovávateľom? Ježišovým otcom je sám Boh. Ježišovou matkou je Panna Mária. Pretože Pán Ježiš je Bohom, Druhým z Najsvätejšej Trojice, voláme Pannu Máriu aj Božou matkou, alebo Bohorodičkou. Ježišovým vychovávateľom a manželom Panny Márie je svätý Jozef.

23. Čo znamená, že Ježiš Kristus je „Bohočlovek“? Ako Boží Syn, Druhý z Trojice, je Bohom a je večný, vždy bol a vždy bude. Ale človekom začal byť až vo chvíli, keď sa počal a narodil Panne Márii. Odvtedy je súčasne Bohom a súčasne človekom a preto Mu hovoríme, že je „Bohočlovek“.

24. Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? Ježiš nám OHLASOVAL Evanjelium, radostnú zvesť o tom, že Boh nás pozýva, aby sme žili s Bohom v Nebi a sa stali súčasťou Jeho Rodiny Najsvätejšej Trojice v nekonečnej radosti a šťastí (hovoríme tomu blaženosť).

25. Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? Ježiš nás UČIL, že nemôžeme ísť do Neba a žiť nebeský život skôr, kým najprv nezanecháme hriech a nenaučíme sa od Neho žiť nebeským životom.