Zaopatrenie


Návšteva chorého v Žilinskej nemocnici
  • Duchovnú službu v Žilinskej nemocnici zabezpečuje kňaz dp. Ivan Špánik – v súrnych prípadoch mu volajte na telefónnom čísle: 0903 982 333
  • Ak telefón nedvíha alebo je vypnutý, znamená to, že je práve pri chorom človekovi alebo slúži svätú omšu – v tom prípade zavolajte neskôr.
  • Ak sa nachádzate pri vážne chorom pomodlite sa s ním a hlavne si s ním oľutujte hriechy (môžte mu to povedať do ucha). Ak nie je potrebné vyslúžiť sviatosti bezprostredne, ale stačí aj na druhý deň, zanechajte odkaz v kaplnke nemocnice.

 

Návšteva chorých v ich príbytkoch
  • Túto službu vám radi poskytneme na požiadanie, samozrejme v odôvodnených prípadoch
  • Chorého treba nahlásiť v kancelárii farského úradu osobne alebo telefonicky, prípadne e-mailom; kontakt
  • Uveďte meno chorého a presnú adresu, kde býva (napr. aj poschodie alebo číslo dverí).
  • Pripravte na stôl biely obrus, kríž, sviecu a požehnanú vodu.

 

Prosíme Vás, nenechávajte si túto službu lásky, ktorú môžete preukázať chorému a zavolať mu kňaza, na poslednú chvíľu, alebo keď je už človek mŕtvy. Všetky sviatosti a teda aj sviatosť pomazania chorých, sa udeľujú len živým ľuďom!

Keď je človek vážne chorý treba sa ho opýtať, či si želá, aby ho prišiel navštíviť kňaz, rozumne mu vysvetliť potrebu sviatostnej milosti, ktorú mu môže kňaz sprostredkovať.