Farské oznamy – 8. nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 28.02. Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období
UT 01.03. Utorok 8. týždňa v Cezročnom období
ST 02.03. Popolcová streda
ŠT 03.03. Štvrtok po Popolcovej strede
PI 04.03. Piatok po Popolcovej strede (Prvý piatok v mesiaci)
SO 05.03. Sobota po Popolcovej strede (Ranná sv. omša za dobrodincov)
NE 06.03. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Pozvania a informácie:

 • Časy slávenia sv. omší:
  PO – PI (okrem stredy) 7.00, 12.00 a 18.00
  ST  7.00, 9.00, 12.00, 18.00; Považský Chlmec 16.30; Strážov 16.30
  SO 7.00, 18.00
  NED 7.00, 9.00, 10.30, 18.00; Považský Chlmec 8.30; Strážov 10.15
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci marec. Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme vo farskom pastoračnom centre N3 od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšou. Vo štvrtok a v piatok spovedáme večer už od 17. V nedeľu spovedáme len pred rannou a večernou svätou omšou. Keďže začíname prežívať Pôstne obdobie, ktoré má kajúci charakter, pozývame vás zvlášť k sviatosti zmierenia.
  Na Popolcovú stredu budeme spovedať v Považskom Chlmci od 16.00.
 • V stredu začíname prežívať Pôstne obdobie v ktorom sa máme zdržiavať zábav. Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Pri svätých omšiach budeme na znak ochoty konať pokánie poznačení popolom. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže všetkých od 14. roku života do smrti. Pôst od jedla zaväzuje všetkých plnoletých, t.j. od 18. roku života do 60. roku života. Nad 60 rokov života je pôst od jedla dobrovoľný, ostáva však pôst od mäsitého pokrmu. Pôst od jedla znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť. Pričom je možné v prípade potreby prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.
 • Počas pôstneho obdobia máme viacero možností získať úplné odpustky:
  1. Kto sa pomodlí pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  2. Kto sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv. prijímaní pred vyobrazením Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu nájdete vo svojich modlitebných knižkách a budeme sa ju modlievať aj spoločne.
 • V pôste sa budeme spoločne modlievať pobožnosť krížovej cesty v piatok od 17.20 hod. a v nedeľu od 14.30 hod.
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Od soboty už neplatia obmedzenia pre účasť na svätých omšiach. Naďalej vás ale prosíme o zodpovedné dodržiavanie pandemických opatrení – nosenie respirátora, ktorý zakrýva ústa i nos; dezinfikovanie rúk pri vstupe do kostola a dodržiavanie primeraných odstupov v laviciach. Sväté prijímanie sa pred svätými omšami už rozdávať nebude.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11.00 bude modlitbové večeradlo.
 • Vo štvrtok večer o 19. hod. (po eucharistickej adorácii) pozývame všetky ženy a matky na modlitby matiek v našom kostole.
 • V sobotu ráno obetuje pán dekan svätú omšu za všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na katedrálu.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po sv. omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Pozývame Vás k modlitbe vo svojich domovoch a rodinách za mier a pokoj vo svete a ukončenie všetkých vojnových konfliktov na Ukrajine, Rusku, Blízkom východe i na celom svete.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole – kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a upratovanie kostola. Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
v modlitbách Vaši duchovní otcovia